Про організацію роботи класних керівників

Новояворівська міська рада

Чолгинський  заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів

НАКАЗ

01.09.2021                                     с.  Чолгині                                № 22

 

Про організацію роботи класних керівників

Згідно з Положенням про класного керівника, Статуту школи, річного плану роботи школи та плану виховної роботи класний керівник повинен вирішувати ряд завдань, що пов’язані з соціально-психоло­гічною функцією (формування відносин учнів зі своїми однолітками в класі, згуртування колективу, самоврядування, виховання дисциплі­нованості, відповідальності, формування вмінь своєчасно виявити і вирішувати конфліктну ситуацію тощо), організаторською функцією (підтримання позитивної ініціативи учнів, організація самоврядування тощо). Класний керівник організовує діяльність за різними напрямками: морально-правова культура школярів, естетичний і фізичний розвиток, трудове і економічне виховання, створення умов для пізнання самого себе. У зв’язку з цим

НАКАЗУЮ:

 1. Діяльність класного керівника здійснювати згідно з основними завданнями загальної середньої освіти:
 • виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвит­ку його здібностей і обдаровань;
 • виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідаль­ності перед законом за свої дії;
 • реалізація права учнів на вільне  формування політичних і світових переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів (постійно, класні керівники 1-9- класів).Класному керівнику:2.1.     Організувати роботу класного колективу за такими напрямками:
 • забезпечення умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей;
 • створення умов для організації змістовного дозвілля, профілак­тики бездоглядності, правопорушень, планування і проведення відповідних заходів;
 • сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взає­морозуміння, миру, злагоди між усіма народами, скісними, національними, релігійними групами;
 • проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально – психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів, інте­ресів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • координація роботи вчителів-предметників, психолога, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціаль­ного захисту учнів (постійно, класи; керівники 1-9-х класів).3. Класним керівникам 1-9-х класів:3.1. Відвідувати уроки свого класу (протягом навчального року; класні керівники 1-9-х класів).3.2. Обов’язково бути присутніми на всіх позакласних виховних заходах свого класу та загальношкільних виховних позакласних заходах зі своїм класом (протягом навчального року, клас­ні керівники 1-9-х класів).3.3 Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішньо шкільного розпорядку школи, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу (постійно, класні керівники 1-9-х класів).                                                                                         4.Інформувати про стан виховного пронесу  у класі та рівень успішності учнів педагогічну раду, адміністрацію школи, бать­ків (постійно, класні керівники 1-9-х класів).                                                                                3.5.Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-якого фізичного та психічного насилля, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загально­людської моралі (постійно, класні керівники 1-9-х класів).                                                                                  3.6.Пропагувати здоровий спосіб життя (постійно, класні керівники 1-9-х класів, працівники школи).                                                                                           3.7.Охайно, згідно з вимогами, вести  документацію, пов’язану з ви­конанням повноважень класного керівника . Своєчасно здавати цю документацію на перевірку адміністрації (протягом навч. року, клас­ні керівники 1-9-х класів).3.8. Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно – правових документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні випадки, про проведення екскурсій, заходів під час проведення поїздок, під час проведення навчаль­ної практики тощо (постійно, класні керівники 1-9).

3.9.Обов’язково відвідувати всі методичні та психолого-педагогічні наради;школи, району (згідно з планом, класні керівники 1-9 класів).

 • Один раз на тиждень проводити організаційні години із своїм класом (згід­но з розкладом , класні керівники 1-9 класів).
 • Обов’язково проводити один раз в семестр виховний захід за ме­жами школи за вибором учнів, за планом класного керівника: відвідування вистав театру, культпоходи до музеїв, відвідування виставок, культпоходи на концерти чи до кінотеатру, зу­стрічі з видатними людьми, профорієнтаційні екскурсії до СПТУ, інших освітніх закладів, виробничі екскурсії на підприємства міста, екскурсії по рідному краю, тур поїздки по Україні тощо (протягом навчального року, класні керівники 1-9-х класів).

3.15. Проводити вступні інструктажі з техніки без­пеки із записом в класному журналі та журналі реєстрації інструк­тажів з техніки безпеки. Проводити бесіди щодо попередження дитячого травматизму в своєму класі із записом до щоденника та  в журналі класу (класні керівники 1-9-х класів).

3.16. Відновити куточки з охорони безпеки життєдіяльності в ка­бінетах, закріплених за класом. Провести бесіди з правил поведінки в школі. Зробити запис в щоденники (вересень, січень, постійно, класні керівники).

 • Своєчасно повідомляти адміністрацію школи про нещасні ви­падки, допомагати готувати необхідні документи учнів свого класу (пояснювальні записки, медичні довідки) щодо даного випадку. Якщо медична довідка не представлена батька­ми — за запитом школи одержати її в тому закладі, до якого зверталась дитина за допомогою. У випадку травми в школі —супроводжувати свого учня до медичного закладу (протягом навчального року, класні керівники 1-9-х класів).
 • З метою попередження харчових отруєнь серед учнів класу за­боронити «солодкі столи» з використанням тістечок, м’ясних страв, мінеральної води невідомого походження: тільки соки та фрукти згідно з заявкою класу, узгодженою заступником директора з НВР (протягом навчального року, класні керівники 1-9 класів).
 • Відвідувати відкриті виховні заходи своїх колег. Провести протягом року один відкритий захід. Сценарій відкритого заходу надати заступнику директора з НВ роботи (згідно з графіком, класні керівники 1-9-х класів).
 • Планування роботи здійснювати згідно з вимогами. Плани виховної роботи своєчасно виконувати та здавати заступ­никові директора з навчально-виховної роботи на перевірку (1 раз на семестр, класні керівники 1-9-х класів).
 • Обрати органи самоврядування в своєму класі, допомагати в їх роботі. Відновити класний куточок (протягом навчального року, класні керівники 1-9-х класів).
 • Керувати чергуванням класу.

3.23. Відвідати всі сім’ї, де проживають діти, які потребують особли­вої уваги, та діти із соціально неспроможних сімей (постійно, класні керівники 1-9-х класи).3.24. Здійснювати контроль за зовнішнім виглядом вихованців класу (постійно, класні керівники 1-9-х класів).

3.25.Відповідає за дотримання  протиепідемічного режиму у своєму класі  в умовах карантину .

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор :                      О.Бурденюк

З наказом ознайомлені :  

__________В.Лин _______ _____ М.М.Запотічна      __________ Л.В.Рось    ________ _______ Л.С. Рубай ________В.М.Кусяк__________М.М.Гібій  __________  С.Клімович___________О.Р.Шевчик   _______Н.Р.Криворучко